Stadgar

 

STADGAR

För Lysekils Sändareamatörer
Antagna vid LSAs årsmöte 2008-02-02, reviderade efter årsmötena:
2013-01-19,
 2014-01-18, 2019-03-13, 2020-02-15, 2021-03-30

§ 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL.
Föreningen, vars namn är Lysekils Sändareamatörer, förkortat LSA, är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av personer som sysslar med radioexperiment på av statliga myndigheter upplåtna frekvensområden och har till ändamål:

att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och befrämja en sådan utveckling av verksamheten att den består och vidgas;

att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god trafikkultur för att därigenom åstadkomma en kår av kunniga sändareamatörer;

att aktivt intressera ungdomar och handikappade för vår hobby samt på olika sitt stödja och hjälpa dem till en stimulerande och givande fritidssysselsättning;

att bland medlemmarna verka för ett gott kamratskap.

§ 2. MEDLEMMAR.
Föreningens medlemmar är: hedersmedlemmar, aktiva medlemmar och passiva medlemmar. (Man kan inte få hedersmedlemskap efter åmö 2020, se §3)

§ 3. MEDLEMSKAP.
Föreningen är en ideell förening öppen för alla. Medlemskap beviljas efter

medlemsansökan. Föreningens hedersdiplom kan efter styrelsebeslut tilldelas
medlem som väl tjänat föreningen eller amatörradion i allmänhet.

§ 4. RÖSTRÄTT.
Hedersmedlem och medlem har vid föreningens möten en röst. Rösten kan överlåtas genom fullmakt till annan medlem. Styrelseledamot får varken nyttja egen röst eller fullmakt för röstning och beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna arbetsåret. Ordföranden har utslagsröst.

§ 5. AVGIFTER.
Aktiva och passiva medlemmar erlägger årsavgift varje år vid månadsskiftet januari/februari. Avgiftens storlek för påföljande år (kalenderår) bestäms av årsmötet.

§ 6. UTESLUTNING AV MEDLEM.
Medlem som inte betalar årsavgiften inom föreskriven tid avförs ur medlemsregistret. Medlem som bryter mot föreningens stadgar, eller på annat sitt skadar föreningen och dess syften, kan av styrelsen med enhälligt beslut uteslutas ur föreningen. Dessförinnan skall styrelsen dock bereda vederbörande tillfälle att avge förklaring. Utesluten medlem har besvärsrätt inför nästkommande årsmöte.

§ 7. BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöte och styrelsen. Årsmötet beslutar om den ordinarie, löpande verksamheten för året. För att ändra på sådana beslut krävs ett extra årsmöte. Medlemsmöte får besluta i andra frågor. Styrelsen följer upp och ansvarar för mötenas beslut.

§ 8. ÅRSMÖTET.
Årsmöte avhålls i januari. Skriftlig kallelse till årsmötet skall utsändas minst 14 dagar i förväg. Till kallelsen skall bifogas förslag till föredragningslista. Motioner skall insändas skriftligt till styrelsen. Undantag kan göras
vid uttalad samhällsstörande kris. Vid årsmötet skall förekomma:

1. Mötets öppnande.
2. Val av två rösträknare för mötet samt val av en person som justerar protokollet tillsammans med ordföranden. 
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Årsmötets behöriga utlysande.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Protokoll från senaste medlemsmöte alternativt årsmöte eller extra årsmöte
8. Ekonomi samt kassörens berättelse.
9. Verksamhetsberättelse för det gångna året.
10. Framläggande av revisionsberättelse.
11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
12. Val. Ordförande och sekreterare vid jämna år att verka under två år. Kassör och revisor vid ojämna år, att verka i två år vardera.
13. Inkomna motioner, numreras då 13:1, 13:2 o.s.v.
14. Styrelseförslag, numreras då 14:1, 14:2, o.s.v.
15. Budget för verksamhetsåret.
16. Medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår.
17. Möten för verksamhetsåret.
18. Aktuell information, brev och skrivelser.
19. Repeaterverksamheten.
20. Övriga frågor utan beslutskaraktär.
21. Mötet avslutas

9. EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte och är även skyldig att kalla till sådant, när revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär detta.

§ 10. BESLUT.
I de fall inte annorlunda framgår av dessa stadgar skall föreningens allmänna möten, styrelsemöten fatta beslut med enkel majoritet. Beslutsmässiga allmänna möten är möten med minst en femtedel av medlemmarna, dock ej färre än 5 deltagare. Styrelsemöten måste bestå av minst 3 deltagare.

§ 11. STYRELSEN.
Styrelsen skall: verka aktivt för att  § 1 i möjligaste mån uppfylls, förvalta föreningens tillgångar och redovisa dessa vid årsmötet:
besluta i frågor rörande medlemskap;
föra föreningens talan mot myndigheter;
i övrigt handla i föreningens anda och stadgar.
Styrelsen består av: se punkt 8.
Vid styrelsemöten behandlas frågor enligt punkt 8 i tillämpliga delar.

§ 12. VALBEREDNING.
Vid val av styrelsemedlemmar och funktionärer lämnas förslag inför årsmötet. Har ej förslag inlämnats väljs resp. funktionär direkt av årsmötet.

§ 13. ERSÄTTARE VID AVGÅNG.
Inträffar den situationen att ledamot avgår före valperiodens utgång skall styrelsen utse ersättare för den återstående valperioden. Detta utan att föreskriven valordning iakttas.

§ 14. RÄKENSKAP OCH REVISION.
För föreningen skall räkenskapsåret sammanfalla med kalenderåret. Bokslutet skall vara verkställt inför årsmötet liksom revisorernas rapport som då godkännes eller förkastas av mötet.

§ 15. TECKNINGSRÄTT.
Föreningen tecknas av dess ordförande och kassören var för sig. Styrelsen kan dock besluta om begränsad teckningsrätt för annan person. Styrelsen äger rätt att göra löpande inköp för drift. För investeringar  överstigande 1/20 basbelopp krävs beslut på medlemsmöte. Endast ordföranden kan attestera föreningens verifikationer.

§ 16. FÖRESKRIFTER.
Föreningen skall i möjligaste mån tillse att utfärdade föreskrifter för amatörradioverksamhet iakttas av medlemmarna.

§ 17. STADGEÄNDRINGAR.
Varje ändring eller tillägg till stadgarna skall vara beslutade på årsmötet eller vid extra årsmöte för att äga giltighet.

§ 18. FÖRENINGENS UPPLÖSNING.
Vid föreningens upplösning skall dess behållning användas till ändamål som överensstämmer med föreningens syften.

Beslut om föreningens upplösning skall för att äga giltighet vara fattade vid två på varandra följande sammanträden, varav ett årsmöte, och på det sist hållna sammanträdet beslutat med minst 3/4 majoritet av röstlängden. Mellan dessa två sammantråden skall förflyta minst 90 dagar.  

§19. GDPR
I samband med att person blir medlem i Lysekils Sändareamatörer, godkänner också denna att medverka på klubbens hemsidor och i QTC med eventuella bilder och namn. Om medlemmen inte vill förekomma på internet eller i QTC skall denne meddela detta till styrelsen antingen med brev eller mail, som sedan sätts in i kassörens och eventuellt webbredaktörens pärm/ar.Om medlemmar har önskemål på publicerade bilder att dessa skall tas bort, skall detta göras snarast möjligt.
Föreningen följer GDPR (EU) 2016/679 genom att antagit styrdokument som finns hos styrelsen.
Styrdokumentet finns också här.

2021-03-31 /OPW